PERI TJS ANALWSEWS KAI TJS AICMALWSIAS J GEGONEN UPO TWN
PERSWN EIS ATTIKJN AQJNA.     W tn qaumtwn tn kainn! tv dikaav krsiv!
      tv makroqumav sou, Criv mou, tv megljv!
      krsiv tv pankoustjv, tv plai genjmnjv,
     n t @Aqna t dein t pammegqei plei,
5    tn pntwn tn xkouston n plesi ka craiv,
     tn maqjmtwn tn rcn ka tv filosofav,
     tn liomarmrwton ka pntecnon ktismnjn,
     tn @Attikn, tn pgcruson, tn mjtra tn lgwn,
     tn pollov maqjtesasan kpalai mcri tode,
10  Grjgrion Nazianzo tn mgan qeolgon,
     Basleion, Crusstomon, pantav tov fwstrav,
     grafv tn tcnjn pasan tn sw ka tn xw.
     rxwmai d p to nn to dijgesqai tata
     per tv nalsewv ka tv acmalwsav,
15  tn pojsan ev atn t Persikn t gnov,
      za pambbjlov to Cm to katjgrou.
          HArcn acmalwtsasin Legouriko t mrov,
     deteron, trton lqasi ev tn atn tpon,
     sktwsan tov erev tov leitourgov tov ....
20  tov grontav tov frnimouv ka tn bouln twn ljn,
     pr yucv ka smatov pantown (?) te pragmtwn,
     nprjsan t sptia met to plotou lou.
     tv kkljsav mwsan (?), mlunan eknav,
     mwsan (?), magrisan gunakav par fsin,
25  mllon rsenokotjsan tov pleonav tn padwn.~
     Kqetai @Aqna ka qrjne, klaei ka ok pomnei;
     Oa moi tn talapwron, oa moi tn qlan,
     oa moi tn martwln, pleon par tv llav;
     oa moi tn papazjlon ka fqnwn gemismnjn,
30  oa moi tn katonediston per tv pleiv lav,
     kpalai tn pamfomivjn per tv pleiv lav,
     odpote tn kyasan posv ev doulosnjn,
     tn ndreiwmnjn pntote per tn ksmon lon,
     tn frnimon, tn pnsofon per tv pleiv lav,
35  tn gemismnjn tn lan v plqov tv melssjv.
     fe moi pv katerepomai pr tn ksmon lon,
     ka ggona pagglastov lwn tn geitonin (?) mou;
     tv eca ev tov pdav mou tra ev t keflin.
     t po n ep tov pnouv mou tov paramuqtouv.
40  kyasin tov pdav mou ........
     eslqasan tn nmon mou .........
     lgjsan tn kardan mou pr Swpolitav!
     Plin @Aqna kpetai, plin @Aqna klaei;
     W Swpolitev mou kalo, po n sv katantsoun,
45   gewrgo pamfomistoi ev panta tn ksmon,
     tov eca fomov kH painov ev lon mou t krtov,
     tov trfontav t krtov mou p pantv pragmtou,
     tov zsantav leqera, met carv megljv;
     tra sklboi klqjsan ka ev Persan pgoun!
50  plin @Aqna durmov k bqouv napmpei;
     Dndri mou panraia, ka tv n sv rdesj?
     tv n abdsj tn karpn raon tn dikn sav?
     tv n pi tn laion, tn rtisan to ksmou,
     tn lucneyan to fwtv ka fwtaugan to sktouv?
55  paradesia mou terpn, ka tv n sv gergej?
     roura (mou) xkoustai, ka tv n sv trugsj?
      gv mou polporov, tv n s katasprnj?
     tov gewrgov pran touv t Persikn t gnov,
     ka rjmon s fjkan p pantv pragmtou,
60  zw mou () pamplomisj, crus kakosmjmnj;
     otwv ka s Swplion prav gemismnon.
     oa moi tn talapwron, oa moi tn qlan,
     ...... ka t keflin mo met lgou to sfondlou,
     ka toto foberzoun t n m t katalsoun.
65  ka tata la paqon di tv nomav,
     tv dikav, tv stolv (?) ka (tv) paranomav.
     Ka s pancrante gn n plei (?) sj (?) @Aqna (?),
     kdkjson tn plin sou, tn tapeinn @Aqnan,
     ka tn lan sou snaxon k mrouv tv Persav.

                                             '
      : . ngenn
     1. . kenn
     2. . ce'
     3. . palaigemnjv
     4. . t pamegqjn plu
     5. ^p'tn , pntwn pswn
     7. . tn lionmarmroton
     8. . tn mr ``tlgon: : tn mjtra tn lgwn
     9. . maqutesa
     10. . grigrionzjzon
     13. . rxwmai, , .
     15. . ev aton
     16. . j rzn pambbjlov
     17. . legourko to
     19. .    j:;
      touv p tov qeouv to lgou tv pviv.
     21. . an C
                p t t : pantown te
     23. . emosan, 24 . em'wsan, mainan (mainon)
     26. . epomnj
     29. . papzjlon ka fqnon
     31. . pafom``v? `` on jn? . 20 34 jn, 33 on? 31 jn, .
     33. . ``    o '      '
      per t k monlwn

     34. . w ``
      fnjm n t pswfwn

     35. .     lj
      tov me sjv

     36. . ^  o '
            t k mwn lwn

     37. . n ^    ou
           t gipwnm?
geitonin .
     40. .                        ou
      jgoun tale talegra?
, tale. t Legoria goun t Legoria.
     41. .    wn          j
      drokt katadim

     42. .                                                          ou
      upersopoliatav . 44 wswpolitesm
     45. . pamfomjvj
     48. . zjntav
     50. . nmpmpei
     51. . t  ou
        Dnrim

     52. . rwn. rwn, ., , tndikn sav .. . , , raon karpn.
     53. . ``ou
         tokm,
to ksmou.
     55. paradsa? , paradesia mou.
     56. .           ou
      roureexkve?
mou.
     57. . ou
      gv
Umj palparostiv nsaskataprei: ; .
     60. . zjn mou panplomjvj .
      
      kmjmzu: ;
     61. . soplo
     63. . o odn naun ; oa moi? .
     64. . fwberzou katelsoun
     65. . t '
        tauola paqon
ka ; , , : la paqon g, s.
     66. ni ni
        tvoli
; , pollv = ( ). tv ; .
                                              ao
      . prrm'av: paranomav.
     67. . n plaiv ov' qnav. n plei sj @Aqna .


: , : / , . . - ., 1881. - . 1 - 9.

! SIL Galatia () Hellenica.
, , : !